top of page

Sorrybox laat kinderen iets goed maken


Een nieuwe online tool helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken na een ruzie op school of thuis. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf.

Dag Eric (Eric Beke is pedagoog en verantwoordelijke van het project), wat is de sorrybox precies?

De sorrybox is een soort "Sorrytheek" en verzamelt allerlei methodieken, visieteksten, ideeën, ... waarmee je aan de slag kan om herstelgericht te werken.

Vooreerst is er een luik 'ik wil iets goed maken' dat zich richt op de kinderen en jongeren zelf. Zo kan een kind via eenvoudige vragen zelf een sorrybrief opmaken of een gepersonaliseerde sorrystrip ontwerpen.

Er is ook een muziektool om zelf een sorryrap te maken in mp3. Op het videokanaal kunnen de kinderen of jongeren voorbeelden vinden van Musicly's of zelfgemaakte animatiefilmpjes, allemaal rond het thema "het terug goedmaken".

Daarnaast is er het luik 'ik wil herstel begeleiden', een plek waar je als opvoeder, leerkracht, ouder, directie, ... dieper kan graven naar andere ideeën, nieuwe methodieken, visieteksten rond herstel, ... Er worden "good practices" getoond, aangereikt door verschillende voorzieningen en organisaties over heel Vlaanderen. De methodieken zijn opgedeeld volgens leeftijd, soort methodiek en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau.

Wat valt er zoal goed te maken?

Op school, in de leefgroep, in de jeugdbeweging, in gezinnen... overal zijn er wel eens conflicten. Soms is er materiële of fysieke schade, vaker is er psychische schade of is de "relatie geschaad".

Een sorry zeggen is vaak onvoldoende en een complex gebeuren, zowel vanuit het perspectief van de persoon die schade toebracht als de persoon die schade ondervond.

Waarom is de sorrybox nodig?

Al te vaak wordt bij storend gedrag of conflicten gekeken naar "wie is de schuldige?" of "wie moet gestraft worden?". De sorrybox wil een alternatief bieden voor het sanctiegericht kijken naar conflicten.

Bij herstelgericht kijken wordt de nadruk gelegd op de schade, de gevoelens, de relatie en de eigen verantwoordelijkheid (indien mogelijk). De Sorrybox vertrekt vanuit een wetenschappelijk kijk op herstel (via de herstelpiramide van Johan Deklerck), aangevuld met een orthopedagogische insteek (de werking van het Sorrybrein van Eric Beke) en houdt rekening met het sociaal-emotioneel functioneren van een kind en jongere.

Vaak is er immers nood aan plaatsvervangend herstel door de leerkracht of de begeleider.


bottom of page